Availability: In Stock

Bhrunhatya | भ्रूणहत्या

210.00

Publication Date: 2/1/2021

Pages: 118

Language: Marathi

Description

*अंकु श रा. शशंगाडे
*जन्मतारीख: ०३/०३/१९७७
*शिक्षण: एम ए, डी एड
*प्रकाशित छापील साशित्य:
*कशितासंग्रह*
१)स्वातंत्र्याची गाणी २)आजादी के गीत(शिन्दी) ३)अश्रंची गाणी ४)
राजवाडा
*कादंबरी*
१)वेदना २)कं स ३)संघर्ष४)चमषयोगी
*कथासंग्रह*
१)मजेदार कथा २)शचत्तथरारक ३)फोनच्या करामती ४)िरवलेलं
बालपण ५)स्मिानाची राख ६)शनकाल ७)अजरन शकती ८)शनरािा
*लेखसंग्रह*
१)माझेशिकशवण्याचेप्रयोग २)गतकाळातील िास्रज्ञ आशण िोध
३)अस्तित्व ४)अस्तित्वाची पाऊलवाट िोधतांना
*चारोळीसंग्रह*
१)आक्रमण
*प्रिासिर्णन*
१)प्रवास २)प्रवासातील गमतीजमती
*महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या वृत्तपत्रातरन साशित्य लेखन*

Additional information

Book Author